پیام شاهزاده رضاپهلوی بمناسبت گرامیداشت 8 مارس،روز جهانی زن
rezapahlavi.org / Crown Prince Reza Pahlavi of IRan
08-Mar-2010 (one comment)
پیام شاهزاده رضا پهلوی بمناسبت گرامیداشت هشتم ماه مارس، روز جهانی زن هم میهنان عزیزم، زنان آزادۀ ایرانی،

هشتــم مـاه مارس، «روز جهانـی زن» را صمیمانــه بـه یکایـک شمـا شــادباش می گویم.

این روز یادآور فلسفۀ ساده و در عین حال بسیار مهمی است مبنی بر اینکه جنسیت در برخورداری از حقوق تساوی انسان ها نباید اثر گذار باشد و به هیچ عـذر و بهانه ای نمی توان انسان هایی را که دارای سرنوشتی برابراند از حقوق حقۀ خود محروم کرد. انسان ها آزاد به دنیا می آیند و از ارج انسانی یگانــه ای برخــوردار هستند. از این فلسفۀ ســاده، حقـوق آزادی و برابــری زن و مرد ناشی می شود.

>>>
recommended by Darius Kadivar

Share/Save/Bookmark

 
fussygorilla

prince?

by fussygorilla on

If he is a "prince", then I am a "queen"!  It is the most ridiculous claim and those who support it are eithr CIA agents or fooled by it.