محمد امين وليان محارب با خدا شناخته شده بود
VOA Persian
03-Mar-2010

وب سايت های اپوزيسيون ايران گزارش ميدهند يک دادگاه تجديد نظرحکم اعدام يک فعال دانشجوئی توقيف شده درجريان تظاهرات ضد دولتی دسامبر گذشته را تائيد کرده است.

بنا به گزارشها، محمد امين وليان، بيست ساله، برای مشارکت دراعتراض هائی که روزعاشورا رخ داد محارب با خدا، و گناهکارشناخته شد.

گفته ميشود وی همچنين برای کمپين ميرحسين موسوی رهبر اپوزيسيون درانتخابات رياست جمهوری کار ميکرد

>>>
recommended by Darius Kadivar

Share/Save/Bookmark