شروع موج جدید پاکسازی دانشگاه ها از حامیان موسوی
iranpressnews
01-Mar-2010

شبکه سبز ایران – تبریز
9/12/1388

شروع موج جدید پاکسازی دانشگاه ها از حامیان ریاست جمهوری مهندس میرحسین موسوی

درپی بازنشستگی های اجباری اساتید مجرب و جایگزینی و تقویت عناصر مجهول
العلوم وابسته و حامی دولت این بار سه تن از اساتید مجرب دانشگاه تبریز با
حکم اجباری بازنشستگی مواجه شده اند.

دکتر کریم حسین زاده دلیر – عضو هیئت علمی و رئیس گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دکتر فیروز جمالی - عضو هیئت علمی و پژوهشگر برتر

دکتر محمدرضا پور محمدی - عضو هیئت علمی و رئیس اسبق دانشگاه تبریز

نامبردگان به همراه جمعی از اساتید جغرافیدانان ایران با انتشار بیانیه
ای در خرداد 88 در انتخابات ریاست جمهوری حمایت خود را از ریاست جمهوری
مهندس میر حسین موسوی اعلام کرده بودند.

این احکام با واکنش تند دانشجویان دانشگاه تبریز مواجه شده است و تهدید به تحصن در صحن دانشگاه کرده اند .

>>>
recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark