از سر گیری طرح جداسازی اتاق کارمندان زن ومرد
INA (Iran News Agency)
25-Feb-2010

خبرنگار آژانس ايران خبر:
روند جداسازی کارمندان زن ومرد در ادارت دولتی از سر گرفته شد.گزارش های دریافتی حاکی از اين است که در بیشتر ادارات دولتی,طرح جداسازی اتاق های کار مردان وزنان از هم دوباره قوت گرفته است.طرح جداسازی اتاق کار بانوان ومردان از هم در دوران دولت نهم شروع شد.اما طی یکسال گذشته به دلیل انتخابات و وقایع پس از آ ن متوقف شده بود.این طرح در هفته های جاری وبه ویژه پس از روز 22بهمن در ادارات دولتی کلید خورده است ودر حال پیگیری است.جداسازی اتاق کار کامندان زن ومرد برای بیشتر ادارات دولتی هزینه بر بوده ومجبور به پارتیشن بندی اتاق ها شده اند.کمبود جا در ادارات دولتی موجب شده است تا چندین کامند زن در یک اداره در یک اتاق مشغول به کار شوند.هم اتاق شدن این بانوان کارمند در حالی صورت می گیرد که کار آنها کمتر به هم مرتبط می شود وهمین امر موجب اتلاف وقت مراجعه کنندگان می شود.از سوی دیگر قرار گرفتن خانم ها در اتاق های دربسته... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark