فاجعه کوی دانشگاه، لبخند خامنه ای، خون گریه مردم
Sohrabestan
23-Feb-2010

پخش تصاویر دهشتناک سرکوب خونین کوی دانشگاه و ضرب و شتم وحشیانه پاک ترین فرزندان این ملت که با دوربین نیروی انتظامی تصویربرداری شده بود همانند سطل نجاستی بر سر و روی خامنه ای خالی شد. صحنه های دلخراشی که دنیا را تکان داد، توسط خود جنایتکاران برای نمایش نزد رهبر حقیرشان تهیه شده بود تا دیکتاتور با دیدن آنها آرامش پیدا کند، ولی همین تصاویر، ملت ایران را بآتش کشید.
خامنه ای پیشاپیش برای سرپوش گذاشتن بر جنایاتی که خود دستور دهنده اش بوده در اظهارات سفیهانه ای گفته بود: «سازماندهی اعتراض ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری منجر به هتک آبروی نظام در مقابل ملت ها شد و عده ای سعی دارند به جای این موضوع، نحوه برخورد با زندانیان در بازداشتگاه کهریزک و حمله به کوی دانشگاه را به عنوان موضوع اصلی مطرح کنند. هتک آبروی نظام در مقابل ملتها مسئله اصلی است نه "کهریزک یا کوی دانشگاه".»
مردم کشورمان در این چند ماهی که بفرمان خامنه ای بخا... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark