راهپیمائی آزاد، استراتژی هوشمندانه کروبی
Sohrabestan
22-Feb-2010 (one comment)

جنبش سبز بر خلاف انقلاب 57 که انقلاب «جهل بر علیه ظلم» خوانده می شود، خیزش «دانایی بر علیه جهل» است. کروبی نیز در قامت یک رهبر فرهیخته و روشنفکر، خواسته های اساسی جنبش را در قالب بدیهی ترین اصول شناخته شده جهانی مطرح می کند که برای همه ملتها، با هر رنگ و نژاد و مذهبی، قابل فهم و پذیرش است.
هوشیاری رهبران جنبش سبز در این است که بجای طرح خواسته هایی که فقط در محدوده جغرافیای ایران قابل درک باشد، دامنه تفکر خود را در سطحی مدرنیزه می کنند که کلامشان برای عموم مردم دنیا قابل فهم خواهد بود.
تقاضای راهپیمائی آزاد، با قبول مسئولیت کامل نظم آن و فارغ از شعارهایی که ناخوشایند حکومت باشد، آنهم در زمان و مکانی که مورد نظر حکومت باشد، آنچنان ساده و بدیهی است که هیچ حکومتی در دنیا قادر به رد کردن آن نیست مگر اینکه رسماً خود را یک دیکتاتوری مستبد معرفی نماید.
مهدی کروبی اینک حکومت را در مقابل چالشی تعیین کننده قرار داده که می توا... >>>

Shifteh Ansari

But agreeing to this would be the end of IRI

by Shifteh Ansari on

Here is Mehdi Karroubi's statement.  //www.kaleme.com/1388/12/03/klm-12041


Share/Save/Bookmark