سراب بازگشت آرامش
Sohrabestan
21-Feb-2010

خبری از سوی حکومت در رسانه ها منتشر شده که حکایت از آزادی تدریجی زندانیان سیاسی تا قبل از عید نوروز و بازگشت سپاه به پادگانها برای بازگشت آرامش به کشور دارد. در حالیکه هم حکومت و هم مردم می دانند که با این اقدامات سطحی، آرامشی بر این کشتی طوفان زده حکمفرما نخواهد شد.
هدف خامنه ای و مشاورین وی از اشاعه این خبر، صرفاً نوعی اقدام پدافندی در برابر موضع تهاجمی کشورهای دنیا در قبال نقض گسترده حقوق بشر در کشور و استراتژی خطرناک دستیابی به سلاح اتمی است. آنچه مشوق بسیاری از کشورها برای وضع تحریم های فلج کننده می باشد، نامردمی بودن حکومت ایران و فاصله گرفتن توده های مردم از آن است. رژیم تنها و مستأصل مانده و تلاش می نماید تا به مدد تبلیغات دروغین و نمایشهای اتوبوسی وانمود نماید که هنوز هم حداقل از پشتیبانی داوطلبانه بخشی از مردم برخوردار است.
واقعیت این است که تحریمهای فلج کننده کمتر از جنگ نیست و بهمان شدت اثرات تخریبی در خ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark