كودتاى نظامى در راه است
Jonbesh e Rah e Sabz / Abbas Tamoochin
21-Feb-2010

اولين ويژگى اين كودتائى كه در راه است اين است كه در شوراى رهبرى آن آقاى مجتبى خامنه اى فرزند آقاى خامنه اى رهبر جمهورى اسلامى قرار دارد. در كودتاهاى كلاسيك كودتا براى براندازى رهبرى اجرا مى شد اما در اينجا كودتا براى احراز پست رهبرى انجام ميگيرد. مجتبى خامنه اى بسيار بيشتر از پدر خود تشنه قدرت و كسب مال است و در شرايط انتخاب آزاد به هيچ وجه امكان رهبريت جمهورى اسلامى را ندارد. وى نه از درايت لازم و نه از فقاهت لازم و نه از وجهه لازم براى كسب اين مقام برخوردار است. تنها امكان وى براى دستيابى به مقام رهبريت از طريق كودتاى نرم نظامى قابل تصور است. مشاراليه هم اكنون رياست شوراى نظامى سركوب جنبش سبز را بر عهده دارد و با كد خاتم دستور صادر مينمايد. تلاش سپاه براى جايگزين كردن مجتبى به جاى پدر از دو جهت براى سپاه مفيد فايده است. اولا آنها بر اين تصور هستند كه باجايگزين كردن مجتبى به جاى پدر در مرحله انجام كودتا به نوعى مشروعيت دست پ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark