رفتار ریاکارنه ایران در شورای حقوق بشر
iran-emrooz
18-Feb-2010


واکنش ریاکارانه و غیر صادقانه ایران محکومیت شدید شورای حقوق بشر نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران را تضمین می‌کند

۲۸ بهمن ماه ۱۳۸۸- کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز از ژنو گزارش
داد در حالیکه شورای حقوق بشرسازمان ملل در ژنو درنشست بررسی عمومی دوره
ای خود در باره وضعیت حقوق بشردر ایران به جمعبندی رسید، دولت ایران با
پذیرش و رد همزمان پیشنهادات نمایندگان هئیت های سازمان ملل که شرایط
بحرانی حقوق بشر در ایران را طرح کرده بودند، نهایت عدم احترام به
هنجارهای پذیرفته شده بین المللی را به نمایش گذاشت.

ارون رودز؛ سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران درمورد واکنش ایران
در قبال جمعبندی شورای حقوق بشر گفت: "لحظه مهمی بود آن لحظه‌ای که حقیقت
خودش را عیان کرد؛ وقتی که دنیا شاهد رفتار فریبکارانه دولت ایران نسب به
هنجارهای بین المللی حقوق بشر بود."

پس از اینکه پیش نویس گزارش ... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark