تعداد دستگير شدگان در شيراز به 180 نفر رسيده است
INA (Iran News Agency)
17-Feb-2010

خبرنگار آژانس ايران خبر: طبق گزارشات دريافتي تعداد بازداشت شدگان تظاهرات 22 بهمن در شيراز 180 نفر برآورد شده است. مزدوران حكومتي 60 نفر از بازداشت شدگان را به زندان عادل آباد منتقل كرده اند و 50 نفر ديگر را به بلوك 100 كه تحت عنوان هتل 5 ستاره اطلاعات معروف است انتقال داده اند .

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark