سال 1388 با همه بدیهایش ، مردم را متحد کرد.
copytaste
16-Feb-2010

به آخر هر سال که نزدیک میشویم ناخودآگاه ذهن ما خاطرات یکساله را مرور
میکند، امسال هیچ کس خوشحال نبود چه آنان که شهید رای شدند چه آنان که
شهید اعتراض شدند و چه آنان که ناجوانمردانه کشتند. امسال همه چیزش بد بود
همه چیزش!
مردمی دل شکسته که با امید نظاره گر خیمه شب بازی شدند ،
مردمی که صادقانه و چه نجیبانه دل های خود را صاف کردند برای یک آغازی
دیگر، برای یک فردای بهتر برای خود و فرزندانشان که شاید این قدم کوچک سر
آغاز روحیه از دست رفته مردمی خسته باشد آمدند. همه آمدند از خودی ، غیر
خودی ، تحریمی و آنان که سی سال از این نظام دل چرکین بودند. همه برای
گشایش راه سبز امید هم قدم شدند. اما چه شد که امسال به کام همه تلخ شد.
آنان
که رای هایشان را دزدیدند، دلگرفته به خیابان آمدند برای اعتراض،  جواب
راهپیمایی سکوتشان را که همه دیدید که چه تلخ گذشت. اما آنان که پیروز این
انتخابات نمایشی شدند هم کامشا... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark