فهرست تحریم هایی که باید بر جمهوری اسلامی اعمال شود
leviathank
16-Feb-2010

ا توجه به گفته های مسوولان جمهوری اسلامی که مدام می گویند تحریم هیچ
اثری ندارد و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل ورق پاره هایی است که
ارزش ندارد و سران دنیا به اندازه بزغاله فهم و شعور ندارند، فهرستی از
تحریم ها پیشنهاد می شود تا ببینیم باز هم این سخنان را بر زبان می آورند
یا نه. تحریم هایی هست که روانه ی جیب آقایان می شود و تحریم هایی هست که
به ملت آسیب می رساند، این جا تحریم هایی پیشنهاد می شود که صاف می رود در
چشم آقایان و بعد می توان دید که از تحریم چه می گویند:

اعمال محدودیت بر فروش نفت و گاز ایران: با توجه به
تراز بودجه و درآمد ملی که در سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی موجود است،
می توان نوعی محدودیت برای فروش نفت ایران قایل شد. به این معنا که فروش
تا حدی مجاز باشد که به مصرف داخلی ایران برسد و بخشی از پول نفت که مجانی
به سوریه داده می شود یا صرف عملیات در لبنان، غزه، افغانستان، عر... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark