احمدی نژاد: پاسخ ما به تحریم مثل گذشته نخواهد بود
BBC Persian
16-Feb-2010

محمود احمدی نژاد در یک نشست خبری احتمال تحریم های تازه علیه این کشور را اشتباه خواند و تاکید کرد که پاسخ ایران دیگر مانند گذشته نخواهد بود.
آقای احمدی نژاد در گفتگو با خبرنگاران داخلی و خارجی گفت که ادبیات تحریم مربوط به دوره گذشته است و متعلق به دوره ای است که رو به پایان است.
رئیس جمهوری ایران گفت که 31 سال است که یاد گرفته ایم در بدترین شرایط زندگی کنیم و به پیشرفت نیز برسیم.
آقای احمدی نژاد در عین حال تاکید کرد که پاسخ ایران مثل گذشته نخواهد بود بلکه عمل مشابهی انجام خواهد داد اما توضیحی در باره عکس العمل ایران نداد.
خبرنگاری دیگر ی در باره سوخت هسته ای پرسید که آقای احمدی نژاد گفت که ما برای تولید سوخت 20 درصدی برنامه ریزی نکرده بودیم و باور ما این بود که اگر نیاز داشتیم به ما می دهند.
رئیس جمهوری ایران گفت که سرمایه گذاری برای غنی سازی بیست درصدی غیر اقتصادی است ولی چون سوخت راکتور اتمی تهران در حال اتمام ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark