تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه شریف
Kalame
07-Feb-2010

دانشجویان از جلوی ساختمان ابن سینا به سمت درب اصلی دانشگاه حرکت کردند .

کلمه:حدود ۱۰۰۰ نفراز دانشجویان دانشگاه شریف در اعتراض به دستگیری یاران دربندشان امروز یکشنبه ۱۸ بهمن ساعت ۱۲۳۰تجمع اعتراضی داشتند .

به گزارش ندای سبز آزادی دانشجویان از جلوی ساختمان ابن سینا به سمت درب اصلی دانشگاه حرکت کردند .

دانشجویان شعار می دادند: الله اکبر – زندانی سیاسی آزاد باید گردد . وهمه باهم سرود یاردبستانی میخواندند .

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark