يک سوم ظرفيت اينترنت در ايران مختل شده است
VOA
05-Feb-2010

بيزنس ويک زيرعنوان "ايران ميگويد قطع کابل موجب اختلال در اينترنت شده است اما اپوزيسيون دولت را مقصر ميداند" می نويسد اختلال در اينترنت ايران که از روز اول فوريه شروع شد، به گفته دولت ناشی از قطع يک کابل بوده است، اما اپوزيسيون ميگويد مقامات اين اختلال را برای محدود ساختن ارتباط ميان گروههائی بوجود آورده اند که در نظر دارند روز يازدهم فوريه در سالگرد انقلاب اسلامی تظاهرات اعتراضی برپا کنند.

روزنامه دولتی ايران به استناد گفته های حسين شفيع، يک مقام مسئول در شرکت ارتباطات زيرساخت ميگويد چند روزی طول خواهد کشيد تا اين کابل متعلق به دولت در جنوب ايران ترميم شود. شفيع گفته است نمی توان زمانی دقيق برای برگشت اينترنت به حالت عادی عنوان کرد. سی درصد ظرفيت اينترنت کشور به سبب قطع اين کابل، که به گفته وی دليل آن مشخص نيست، مختل شده است.

وب سايت ميرحسين موسوی رهبر اپوزيسيون و يکی از کانديداها در انتخابات رياست جمهوری که ب... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark