نامه گروهی از روزنامه‌نگاران ایرانی به خبرنگاران خارجی دعوت شده به ایران
Khodnevis
04-Feb-2010

شما نه تنها بعنوان نمایندگان رسانه های جهان آزاد، بلکه بجای همکاران ایرانی خود که در تبعید یا زندانند به ایران می روید. دعوت کننده شما دولتی آزادی کش ، ضد مطبوعات آزاد و پایمال کننده بدیهی ترین حقوق انسانی است.

شما بر خیابان هائی پا می گذارید که هنوز از خون بهترین فرزندان ایران رنگین است. همه شماحتما فیلم به قتل رساندن ندا را دیده اید. این دختر جوان نماد و نمونه کسانی است که دولت کودتائی انها رادستگیر کرده ، مورد تجاوز قرار داده به زیرشکنجه برده و به قتل رسانده است. این دختر جوان و چند تن مانند وی را در خیابان به دست مزدوران حکومت کشته شدند اما صدها تن در سیاه چال ها و زندان ها و یا در جاهائی که معلوم نیست مورد تجاوز قرار داده، شکنجه کرده و به قتل رسانده است.

ما فهرست روزنامه نگاران زندانی ایران رابر اساس گزارش "سازمان گزارشگران بدون مرز" دراختیار شما می گذاریم و از شما درخواست می کنیم ، انها را بجوئید و بیابید. از خ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark