22 بهمن از آزادی تا آزادی
Sohrabestan
01-Feb-2010 (2 comments)

سپاه در صدد غافلگیر کردن جنبش سبز در روز 22 بهمن است. مسیر خیابان آزادی بدون اطلاع قبلی از سحرگاهان 22 بهمن بطور کامل بسته خواهد شد. تلاش سپاه این است که تمام ورودیهای به خیابان آزادی در حد فاصل میدان انقلاب تا میدان آزادی را بسته و از هرگونه ورود جمعیت به داخل خیابان آزادی و بهم پیوستن آنها جلوگیری نماید.
جمعیت دولتی از غرب و جنوب میدان آزادی به این مکان آورده خواهند شد و هدف حکومت جلوگیری از هر گونه دسترسی سبزها به میدان آزادی و برگزاری نمایش دولتی و مخابره آن به رسانه های جهان و اعلام ختم اعتراضات و نابودی جنبش سبز است.
میهمانان خارجی دهه فجر و خبرنگاران خارجی، تحت نظارت و برنامه ریزی قبلی از مسیر شمال میدان آزادی وارد میدان شده و در جایگاه ویژه مستقر شده و فقط امکان مخابره آنچه می بینند را دارند. برای پر کردن میدان آزادی نیاز به دویست هزار نفر است و حکومت امیدوار است که با برنامه ریزیهای انجام داده و بکارگیری جمعیت... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
MM

Take the rest of tehran & lots of other important cities too

by MM on

May be the demonstrators should just keep the sepaah very very busy at those key intersections leading to the azadi square, and then take over the rest of the city as well as many others like Tabriz, esfahan, shiraz, ........


Hovakhshatare

get the cocktail molotovs ready

by Hovakhshatare on

Perhaps strategic explosions where the main IRR events are will open some breathing room.