هشدار بانک مرکزی درباره بحران اقتصادی در ایران
Kaleme
31-Jan-2010

نا بر آمار بانک مرکزی در شش ماهه اول امسال ۳۱ میلیارد و ۳۳۳ میلیون دلار
نفت صادر شده که نسبت به شش ماهه اول سال ۱۳۸۷ که ۵۷ میلیارد و ۵۰۱ میلیون
دلار نفت صادر شده بود حدود ۴۶ درصد کاهش نشان می دهد. صادرات غیرنفتی هم
از این کاهش بی نصیب نبوده است. در شش ماهه امسال میزان صادرات کالای
غیرنفتی بالغ بر ۹ میلیارد و ۱۶۱ میلیون دلار بود که این میزان نسبت به
دوره مشابه پارسال هشت درصد کاهش داشته است. آمار بانک مرکزی نشان می دهد
بیشترین کاهش به ماه تیر برمی گردد.در این ماه ارزش صادرات غیرنفتی با ۳۳
درصد کاهش نسبت به دوره مشابه پارسال به یک میلیارد و ۲۳۱ میلیون دلار
رسید. کاهش ارزشی صادرات غیرنفتی در حالی صورت گرفته که ارزش وزنی آن رو
به افزایش بوده است.

>>>
recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark