ازدواج مجدد را ممنوع کنید
Rooz Online / Fariba Davoodi Mohajer
31-Jan-2010

آنچه ما می خواهیم این است که اساسا مرد نتواند بر روی همسر اول زن دیگری بگیرد و در صورت هر گونه مشکلی با زن اول، در نهایت برابری از هم جدا شده، اموال تقسیم و زن و یا مرد با هر فرد دیگری می خواهد ازدواج کند. نه آنکه مردان بتوانندبه موجب قانون حرمسرا راه بیاندازند و زنان خود را به اسم گوهر و جواهر پرده نشین کنند. چرا که ازدواج مجدد مرد همواره کانون خانواده اولیه را نابود و دهها اثر نامطلوب بر اعضای خانواده و در نهایت بر جامعه می گذارد. آمار خودکشی و دیگر کشی و خشونت خانگی را بالا برده و آسیب های اجتماعی گوناگونی به وجود می آورد. حس کینه و نفرت در دل اعضای خانواده می نشاند.

از سوی دیگر در این ماده معلوم نیست مردان متخلف که بدون این 10 دلیل ازدواج مجدد کنند مشمول چه مجازاتی خواهند شد. در قانون خانواده 1353 ماده 17 مردان محکوم به زندان و جریمه نقدی می شدند اما در این ماده تکلیف نامشخص است.

کار لایحه تحکیم خانواده به اینجا ختم نمی... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark