فرهنگ کوچک واژهای بیگانه و برابر پارسی آنها pdf
Iranian.be
26-Jan-2010

هم میهن !
آنچه فرهنگ ما را زنده نگاه داشت ،زبان مادری مان است پس تلاش کنیم زبان
مادری خود را پاس داریم و تا میتوانیم از واژه ها ی زبان خودمان بهره
ببریم و با آنها گفتگو کنیم و بنویسیم .

>>>
recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark