اعتصاب بيش از ۱۶۰ تن از کارکنان يک شرکت در اسکله شهيد رجايی
Radio Farda
19-Jan-2010 (one comment)

گزارش ها از بندرعباس حاکيست که بيش از ۱۶۰ تن از کارکنان شرکت « پيوند امواج دريا» از روز دوشنبه در اسکله شهيد رجايی اين بندر دست از کار کشيده اند.

اعتصاب کارکنان اين شرکت در اعتراض به پرداخت نشدن دو ماه حقوق آنان صورت گرفته است.

در هفته های اخير، گزارش های متعددی در مورد اعتصاب ها و يا تجمع های صنفی کارگران مناطق گوناگون ايران در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق شان انتشار يافته است.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
MM

Hopefully, this is the start of a more general strike

by MM on

It is ironic that IRI would rather pay millions of dollars to their foreign agents in Lebanon and Palestine as well as a whole lot of money into their own pockets, and leave the hard working workers in the cold.  Shame.

I hope this is the start of a new wave of general strikes that will see the end of this regime.  People willing.