6 سال حبس تعزیری برای بهزاد نبوی
Tabnak
17-Jan-2010

وكيل مدافع بهزاد نبوي از ارسال پرونده موكلش به شعبه 54 دادگاه تجديد نظر استان تهران خبر داد.

صالح نيك‌بخت در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب، اظهار كرد: پس از صدور راي دادگاه بدوي براي بهزاد نبوي، تجديد نظرخواهي نسبت به راي صورت گرفت و اكنون پرونده به شعبه 54 دادگاه تجديد نظر استان تهران ارسال شده است.

وي با اشاره به درخواست‌هاي خود و همسر موكلش براي مرخصي جهت ادامه معالجات، خاطرنشان كرد: تاكنون با اين درخواست موافقت نشده است.

بهزاد نبوي از سوي شعبه 15 دادگاه انقلاب، به 6 سال حبس تعزيري محكوم شده است.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark