بيانيه ی «پشتيبانان سکولار جنبش سبز ایران»
Seulargreens
14-Jan-2010


ايرانيان و هموطنان سرافراز!


ما، امضاء کنندگان اين بيانيه، بخشی از پشتيبانان

سکولار حامی جنبش سبز، دريافته ايم که در لحظاتی قرار داريم که بايد بر اساس
وظيفه ی گريزناپذير تاريخی خود گزينه ای را که می پنداريم صلاح آينده ی سرزمين
مان در تحقق آن نهفته است پيش روی ملت بزرگ ايران و شرکت کنندگان در جنبش غرور
آفرين سبز ملت مان قرار دهيم.


ما باور داريم که سی سال قانون شکنی، ايجاد خفقان، نابودی آزادی بيان، برقراری
زندان های عقيدتی، اعمال شکنجه، انجام قتل های زنجيره ای و کشتارهای دسته جمعی،
و بی اعتنائی به تک تک مفاد اعلاميه جهانی حقوق بشر و کنوانسيون های بين
المللی، اين نکته را روشن ساخته است که نظام فعلی مسلط بر ايران، در تماميت
ساختارها و قانون اساسی اش، مشروعي... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark