"اعتصابات سراسری" ماشین سرکوب را به گِل می نشاند
Sohrabestan
05-Jan-2010 (one comment)

حکومت با ارتکاب جنایات عاشورا، نزد هوادارانش بشدت از خود سلب مشروعیت نموده است و این زخم بسادگی قابل درمان نخواهد بود. جنبش سبز هر چه بیشتر توان خود را بر تکثیر و توزیع و انتشار این اعمال وحشیانه حکومت در روز عاشورا بگزارد، بهمان اندازه مشروعیت زدائی حکومت را گسترده تر خواهد کرد.

در شرایطی که در چنین وسعتی، داعیه حکومت مبنی بر طرفداری اش از دین اسلام به پوچی می گراید، زمینه اعتصابات سراسری که کمر حکومت را خواهد شکست نیز فراهم می شود. ولی راهکار جنبش سبز برای تدارک چنین اعتصاباتی باید متناسب با شرایط موجود اجتماعی و اقتصادی جامعه باشد. در شرایط سنگین امنیتی موجود، حاضر نشدن در سر کار، عواقب سختی چه از لحاظ سیاسی و چه از لحاظ اقتصادی برای اعتصاب کنندگان خواهد داشت. بهترین نقطه شروع که هم برای اعتصاب کنندگان کم خطر بوده و هم اینکه به درآمد آنها صدمه نزده و وضع معیشتی آنها را مختل نمی کند، «شبه اعتصاب» و «اعتصاب کیفیت» ا... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
Mort Gilani

It is great

by Mort Gilani on

to read that Green Movement is fine-tuning its tools. Sabotage is the least costly tactic to Iranians, and the best approach at this stage to inflict maximum harm on the anti-life anti-Iranian Islamic government and its cronies.