آدمکشان حرفه ای حزب الله لبنان، حماس، جهاد اسلامی وترور مردم ایران
.iranpressnews
04-Jan-2010 (one comment)

 عکس؛ ابوناصر و ابوحسین در حال شلیک بسوی مردم ایران

                           2010.01.04 13:07:47

---------------------------------------------------------------------------

<strong>تروریستها و آدمکشان حرفه ای حزب الله
لبنان، حماس، جهاد اسلامی و برخی دیگر از
تروریستهای عرب، دوش بدوش مزدوران
پاسدار، نیروهای گارد ویژه، لباس شخصی،
بسیجی و دیگر نیروهای سرکوبگر رژیم، در
کشتار و سرکوب مردم ایران حضور دارند.</strong>

<center><img border="1" align="center" hspace="10"
src="//www.iranpressnews.com/source/images/01/mozdoor%20khareji.jpg">
<center>

---------------------------------------------------------------------------

Link: //www.iranpressnews.com/source/070818.htm

>>>
recommended by KamRan201

Share/Save/Bookmark

 
Arthimis

If true,

by Arthimis on

All these terrorists must be killed one by one.

These bastards don't deserve to live any where on this planet.