وزير ‌كشور دولت کودتا: از این پس با آشوبگران مدارا نخواهیم کرد
Norooz News
03-Jan-2010

وزير‌كشور دولت کودتا گفت: "آشوبگران"از خويشتنداري، نجابت و رأفت نظام استفاده كردند؛ البته نظام هم مقداري به اينها فرصت داد تا اينكه هم كاملا دستشان رو شود و هم اتمام حجتي براي اين‌ها باشد.

به گزارش ايلنا نجار تاكيد كرد: به نيروهاي پليس دستور داده‌ايم از اين به بعد هيچ‌گونه مدارايي با آشوبگران نكنند و اگر فردي جهت همكاري با اغتشاشگران در تجمعات ظاهر شود به فوريت دستگير خواهد شد.

وزير‌كشور تصريح كرد: اينگونه افراد با توجه به نظر فقهي علما و مسئولان قضايي كه در چند روز گذشته اعلام كردند، حكم معاند و اقدام كننده عليه امنيت كشور را دارند و محارب هستند و تكليف محارب هم كاملا روشن است.

نجار با بيان اينكه اغتشاشگران با تمام عواملشان زير‌علم انگليس و آمريكا و صهيونيست جمع شده‌اند، اظهار داشت: در اغتشاشات اخير ردپاي منافقين، سلطنت‌طلبان و معاندين و كساني كه طي 30 سال گذشته كينه نظام را به دل داشته‌اند كاملا مشهود... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark