تیر آخر
Rooz Online / Mehdi Saharkhiz
02-Jan-2010

7 ماه ملت را تهدید کردید، در خیابان ها کشتید، در پستوهای زندان هایتان تجاوز کردید، 7 ماه گاز گرفتید و به خیال خود، ملت را از گاز گرفته شدن ترساندید، 7 ماه سانسور کردید، 7 ماه مردم را عمله اجنبی خطاب کردید، 7 ماه با فتوشاپ، برای خود جمعیت استقبال کننده ساختید، اما همه تهدید هایتان نه تنها، کارگر نشد، بلکه کاتالیزوری گشت برای رسیدن به عدم مشروعیت کل نظامتان.
آقایان، اندکی این 7 ماه را بنگرید، همه تهدیدهایتان، کشتن هایتان، تجاوزهایتان، دستگیری هایتان، تنها نتیجه ملموسی که داشت، درخواست پس دادن رای را به درخواست مرگ بر اصل ولایت فقیه تبدیل نمود. راهپیمایی سکوتمان را به تسخیر شهر و فراری دادن مزدوران مبدل کرد. نتیچه فرمایش های بی خردانه تان، فقط شعله های خشم و کینه ملت را داغ تر کرد.
جدیدا از رهبر سابق و امام حسین مایه می نهید، چرا که به خوبی واقفید که نام یزید زمان، حتی همان جمعیت چند هزار نفری را برای خوردن "ساندیس" به خ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark