بیانیه ای که همه را وادار به موضعگیری کرد
Rooz Online / Fereshteh Ghazi
02-Jan-2010

هفدهمین بیانیه جدید میرحسین موسوی، موجی از واکنش ها را برانگیخته است. اصلاح طلبان، با استقبال از این بیانیه، راه حل های ارائه شده از سوی نخست وزیر زمان جنگ را مثبت ارزیابی کرده اند اما در آن سو، جناح راست رفتاری متناقض در این زمینه از خود نشان داده است. برخی از چهره های معتدل این جریان، بیانیه موسوی را در جهت برقراری وحدت ملی، مثبت ارزیابی کرده اند، اما چهره های افراطی این جریان و به ویژه حامیان محمود احمدی نژاد و رسانه های حامی دولت کودتا، از این بیانیه با عنوان وحدت خیانت و بیانیه اردوگاه عمربن سعد نام برده و تا بدانجا پیش رفته اند که حتی نوک پیکان حملات خود را به سوی دیگر چهره های جناح راست که از این بیانیه حمایت کرده اند، گرفته اند.

میرحسین موسوی در بیانیه شماره 17 خود ضمن انتقاد شدید از خشونت های حکومتی در روز عاشورا و سخنان مطرح شده از برخی تریبون ها، پنج راه حل برای خروج از بحران فعلی پیشنهاد کرده و از حکومت خواست... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark