کسی که ولایت فقیح را تشریفاتی بداند مرتد است
youtube
01-Jan-2010

اگر کسی ولایت فقیح را تشریفاتی بداند مرتد است و زنش به او حرام است و باید اعدام شود

>>>
recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark