سر پیچی پلیس از تیر اندازی به مردم
gooya
27-Dec-2009

در حالی که لحظه به لحظه بر شدت درگيری ها در مناطق مختلف تهران افزوده می شود و کنترل بسياری از مناطق شهر از دست پليس خارج شده است، فرماندهان نظامی از نيروهای خود در مناطق مرکزی شهر خواسته است تا برای متفرق کردن مردم از شليک تير مستقيم استفاده کنند. ولی بسياری از تيم نيروهای گارد با سرپيچی تيرهای هوايی شليک می کنند يا به طور کلی امتناع می کنند. بنا به مشاهدات عينی مشاجره های زيادی بين نيرهای ويژه گارد سرکوب و فرمانده آنها ديده شده. فرمانده اين گروه بر سر آنها فرياد می زد که دادگاه نظامی برای آنها تشکيل خواهد داد و با آنها برخورد خواهد کرد اما نيروهای تحت امر او از دستورات او سرپيچی کردند. در پی اين مشاجره فرمانده اين نيروها در برابر يکی از اعضای گارد که گفت من هرگز مردم کشور خودم را نخواهم کشت، به صورت او سيلی زد و ا را تهديد به تشکيل دادگاه نظامی کرد. گفتنی است گستردگی حضور مردم و مقاومت آنها باعث نفس گير شدن نيروهای نظامی، ع... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark