پیام شاهزاده رضا پهلوی به مناسبت درگذشت آیت الله حسینعلی منتظری
rezapahlavi.org / Reza Pahlavi
21-Dec-2009 (2 comments)

در دو دهه اخیر، امّا، حسینعلی منتظری به تدریج به راهی دیگر گام گذاشته و به انتقاد از سیاست های حکومتی پرداخته بود که خود در ایجاد و استمرارش مسئولیتی غیرقابل انکار داشت. وی، از جمله به انگیزه های حاکمان در ادامۀ جنگ با عراق خرده گرفت و کشتار بی رحمانۀ هزاران تن از جوانان ایرانی را در آستانۀ پایان جنگ با عراق محکوم کرد. و چنین بود که از مقام جانشینی رهبر برکنار شد و محصور در سرای خویش گه گاه به انتقاد از اعمال و رفتار یاران دیروزش برخاست. در پس نمایش رسوای انتخابات و سرکوبی های خونین و بی رحمانۀ جوانان آزادی خواه ایران بود که حسینعلی منتظری از خرده گیری به سیاست های رژیم پا فراتر نهاد، و برای نخستین بار با صراحتی روزافزون به انکار مشروعیت قانونی و شرعی نظام و رهبرش برخاست. وی در مصاحبه ها و بیانیه های گوناگونش، بیش از هر روحانی سرخورده و نادم دیگری، تجاوزهای بی حساب و بی رحمانۀ رهبران، ایادی و عُمّال رژیم را برشمرد.

بی ... >>>

recommended by Darius Kadivar

Share/Save/Bookmark

 
Darius Kadivar

Your welcome Shifteh Jaan

by Darius Kadivar on

Happy Yalda and Merry Christmas to you and your loved ones too.

D


Shifteh Ansari

Thanks for sharing

by Shifteh Ansari on

Dear Darius, thanks for sharing.  It's good to see you in the News section again.  I will delete my reundant entry.  Happy Yalda and Merry Christmas.