افزایش تشنج در قم
Radio France International
21-Dec-2009

پس از پایان مراسم خاکسپاری آیت الله منتظری، که با حضور بی سابقۀ مردم به پایان رسید گزارش ها از بروز در گیری میان نیرو های بسیجی و مردم سوگوار در مقابل درب خانۀ آیت الله منتظری حکایت میکنند. شماری از هواداران دولت که تعدادشان بین یک تا دو هزار نفر گزارش شده است عملاً خانۀ خانوادۀ منتظری را در محاصرۀ خود در آوردند و جوی ملتهب و تنش زا در اطراف آن بوجود آوردند.

 همچنین در مقابل خانۀ آیت الله صانعی جمعی از طلاب افراطی دست به تجمع زده اند. پیشتر گزارش ده بود که از ورود آیت الله صانعی به حرم حضرت معصومه و شرکت وی در مراسم خاکسپاری ممانعت به عمل آمده است.

 رسانه های نزدیک به جنبش سبزنیزازحملۀ نیروهای لباس شخصی به اتومبیل میرحسین موسوی هنگام حرکت به سوی تهران خبر داده اند. برخی از رسانه ها از تیراندازی های پراکنده نیز خبر داده اند.

این درحالیست که به گفتۀ برخی تحلیلگران مراسم خاکسپاری امروز و حضور گستردۀ مر... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark