خواهرم را تهدید به دستگیری کردند
Rooz Online / Omid Memarian
19-Dec-2009

متاسفانه وزارت اطلاعات روز پنج شنبه سراغ همسر، خواهر وبرادر من رفتند و تنها چهار ساعت برادر من را تحت بازجویی قرار دادند. آنها از او خواسته اند که عنوان کند هیچ گونه اذیت و آزاری نسبت به همسرم ویا خانواده ما صورت نگرفته است. ضمنا بگوید که جوایز در جای دیگری است. حال آنکه این گونه مطالب را من عنوان کرده ام وخودم بایستی پاسخگو باشم و معلوم نیست چرا برادر من که یک استاد باسابقه دانشگاه است بایستی چهارساعت بازجویی کتبی پس بدهد. او مطلقا در این زمینه حرفی نزده وکاملا بی طرف بوده است، اما با اصرار از او می خواستند که در تکذیب حرفهای من سخن بگوید. همچنین تهدید کرده اند که خواهر من را دستگیر خواهند کردند. این من  بودم که گفتم  خانواده ام تحت فشار است و حساب های من را مسدود کرده اند وصندوق امانات ما بسته شده است. به عبارت دیگر  متاسفانه به خاطر بیان حقایق از سوی من، خانواده من مجددا تحت فشار قرار گرفته اند. آیا این اعمال مصداق اذیت وآ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark