آیت الله منتظری: اتهام براندازی را مطرح می کنند تا بتوانند مردم را سرکوب کنند
gooya.com
15-Dec-2009

‏پاسخ ۱ - انتظارات مردم را از شعارهای آنان در تظاهرات مسالمت آميز بعد‏ ‏از انتخابات به خوبی می‎توان فهميد. مردم در آغاز کار تلقی تقلب در‏ ‏انتخابات نمودند و خواسته آنان ابطال انتخابات و برگزاری انتخاباتی‏ ‏صحيح و مشروع بود; ولی هنگامی که با آنان برخورد خشن و سرکوبگرانه‏ ‏شد مطالبات خود را بالاتر بردند و ساير نهادها مخصوصا نهادهای‏ ‏سرکوبگر و آمران و مباشران در آنها را هدف قرار دادند; و پس از کشته‏ ‏شدن مردم بی گناه و دستگيری فعالان سياسی و آزاديخواهان و محاکمات‏ ‏فرمايشی و غير شرعی و غير قانونی آنان ، بتدريج مطالبات مردم معترض‏ ‏بيشتر شد، تا آنجا که خوف آن می‎رود که اگر حاکميت به روش کنونی خود‏ ‏ادامه دهد مردم به کلی با نظام فاصله بگيرند و بحران کنونی عميق تر شود.‏ ‏در صورتی که اگر در همان روزهای نخستين با اعتراضات مسالمت آميز‏ ‏مردم برخورد معقول و منطقی شده بود کار به اينجاها کشيده‏ ‏نمی شد.

‏ ‏در ه... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark