لندن و واشنگتن: حقوق شهروندانتان را رعایت کنید
RFI
08-Dec-2009

در واکنش به خشونت نیرو های انتظامی و بسیج علیه دانشجویان و مردم معترض، در روز شانزدهم آذر، یان کلی، سخنگوی وزارت امور خارجۀ آمریکا، گفت " تظاهر کنندگان ایرانی باید بدانند که صدایشان شنیده شده است". او " آزار دائمی ناراضیان، بازداشت خودسرانه و محکومیت قضایی" کسانی را که در تظاهرات شرکت کرده اند، نادیده گرفتن حقوقی می داند که حتی در قانون اساسی خود ایران برسمیت شناخته شده است.

دیوید میلیباند، وزیر امور خارجهءانگلستان نیزدر اشاره به توسل نیرو های پلیس و بسیجی به گاز اشک آورعلیه
تظاهر کنندگان، از مقامات ایران خواست تظاهرات را خفه نکنند. او گفت از اینکه نیروهای انتظامی علیه تظاهرات در روز دانشجو در ایران متوسل به زور شده اند نگران است. در اطلاعیه ای که از سوی وزارت امور خارجه انگلستان صادر شده است، دیوید میلیباند به دامنۀ گستردۀ موارد تجاوز به حقوق بشر که
از انتخابات دوازده خرداد به این سو  صورت گرفته... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark