دانشگاه؛ نمای نزدیک
Jonbesh e Rah e Sabz / Aida Ghajar
06-Dec-2009

شانزده آذر فرا رسیده است.

خبرها حاکی از تدابیر امنیتی شدید از سوی حاکمیت برای مقابله و سرکوب هرگونه تجمعی است؛ بیانیه های دانشگاه ها مبنی بر عدم تعطیلی کلاس های درس, تعطیل کردن کلی دانشکده ی پزشکی دانشگاه تهران یا دستگیری گسترده ی دانشجویان فعال و غیر فعال همه نشانگر این مطلب هستند.

حاکمیت که کینه ی خود نسبت به دانشجوها را از 18 تیرماه سال 1378 نشان داده بود امسال بعد از انتخابات دوره ی دهم ریاست جمهوری بازهم بر این نفرت و تقابل دامن زد.

تغییر رؤسای حراست دانشگاه ها, بستن انجمن های اسلامی, احکام تعلیق و دستگیری اعضای دفتر تحکیم وحدت و فعالین دانشجویی همه نشان از مقابله با هرگونه فعالیت دانشجوهاست.

این تدابیر امنیتی نه تنها خللی در انسجام دانشجوها حاصل نکرده است بلکه باعث همراه شدن مردم با آنها نیز شده است.
یکی از دانشجویان دانشگاه علامه که خود از شروع سال تحصیلی به اتهام شرکت در تجمع 24 خرداد در اعتراض به... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark