وزير علوم: تفکيک ‌جنسيتی مطابق با جهان‌بينی اسلامی
ILNA via gooya.com
28-Nov-2009

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ايلنا درباره اينکه وزارت علوم چه رويکردی در مورد بحث‌هايی که در مورد تفکيک جنسيتی عنوان می‌شود دارد گفت: بنده تازه ديروز درباره تفکيک جنسيتی بحث‌هايی شنيدم، ما در کشور دموکراتيک زندگی می‌کنيم که البته انتخابات، ليبرال دموکراسی را به طور کامل به باد داد، بر همين اساس به راحتی می‌توان نظرات را عنوان کرد. ما هم اين نظرات را دريافت می کنيم و روی آنها کار کارشناسی انجام می‌دهيم و آن چيزی که با جهان‌بينی اسلامی مطابقت داشته باشد را اجرا می کنيم.
وی افزود: ما رشته‌هايی را خاص زنان و رشته‌هايی را خاص آقايان می‌خواهيم و اين بحث در تمام دنيا هم وجود دارد و در کشور هم دانشگاه‌هايی همچون الزهرا(س) و امام صادق(ع)نيز مخصوص آقايان وخانم‌ها داريم و اشکالی هم ندارد و ومثبت و خوب است.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark