بازاریان تهران در سلولهای انفرادی و تحت شرایط غیر انسانی قرار دارند
Cyrus News
28-Nov-2009

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ،بیش از 2 ماه است که از وضعیت و شرایط زندانی سیاسی جواد لاری از بازریان، بازار تهران خبری در دست نیست.تلاشهای خانواده او برای مطلع شدن از وضعیت عزیزشان تا به حال بدون پاسخ باقی مانده است.

زندانی سیاسی جواد لاری از بازاریان بازار تهران که نزدیک به 11 هفته است در سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین زندانی است. او در طی این مدت هیچگونه ملاقاتی با خانواده خود نداشته است و فقط تماس تلفنی بسیار کوتاه و کنترل شده که با حضور بازجویان وزارت اطلاعات صورت می گیرد داشته است.در این تماسها زندانی سیاسی فقط باید در کادر گفته های بازجو با خانواده خود صحبت کند.بازجویان وزارت اطلاعات برای توجیه دستگیریها و ادامه بازداشتهای خودسرانه ، دستگیرشدگان را در سلولهای انفرادی قرار میدهند و با شکنجه های
جسمی و روحی سعی دارند که زندانی سیاسی را وادار به اعتراف کنند.اعترافاتی که با شکنجه... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark