گزارش بازداشت دانشجویان طی آبان ماه؛ بازداشت ۶۰ دانشجو در یک ماه
Amir Kabir Newsletter
25-Nov-2009 (one comment)

شاید اگر یک سال پیش چنین گزارشی نوشته می شد باورش برای همگان سخت بود و عده ای نمی پذیرفتند که بازداشت ها به این حد گسترده و پرتعداد باشد. اما 22 خرداد همه چیز را تغییر داده است و امروز حاکمیت دستپاچه و سراسیمه به نیروهای امنیتی خود مجوز هر اقدامی را داده است. مجوزی که جز معنای برخورد و سرکوب و بازداشت و شکنجه ندارد.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر با نزدیک شدن به 16 آذر، روز دانشجو، فشارها بر دانشجویان شدت یافته و با احتمال برگزاری تجمعات و اعتراضات دانشجویی پیش بینی می شود که تا روزهایی پس از 16 آذر نیز این بازداشت ها ادامه یابد. اما در سال 88 به رغم بازداشت های گسترده، بازداشت ها بوی دانشجویی نمی دادند و پرشمار دانشجویان بازداشت شده خرداد و تابستان 88 هم در جریان بازداشت سبزها قرار می گرفتند.

>>>
Shifteh Ansari

Spinning out of IRI control soon

by Shifteh Ansari on

How many more are they going to arrest?  Pretty soon this will spin out of their hands and get so big they won't know what to do, the same thing that happened during the 1979 revolution.  Back then, everything was managed and under control inside universities where anti-riot guard ruled for a couple of years, arresting anyone they could identify.  What happened then? 


Share/Save/Bookmark