طرح تک جنسیتی دانشگاهها، گامی دیگر جهت عقب راندن زنان
Rahesabz
24-Nov-2009

چند دهه اخیر حضور گسترده و پرشتاب زنان و دختران در تمامی عرصه های جامعه
همواره موجب نگرانی هایی از سوی مسئولین حکومتی شده است. و مردم شاهد
تلاشهایی از سوی مسئولین در جهت به حاشیه راندن این بخش عظیم و
تاثیرگذارجامعه بوده اند که همواره با مقاومت و مبارزه زنان مواجه بوده
است. بعنوان نمونه می توان به اعتراضات گسترده فعالان جنبش زنان به لایحه
چند همسری اشاره داشت که به سبب تلاش زنان، مجلس را واداشت تا دو ماده
مورد اعتراض را از لایحه دولت حذف کند.   

جداسازی جنسیتی در سال ۸۷ بعد از اعتراضات گسترده به این طرح، از سوی برخی
از مقام های دولتی مورد تاکید قرار گرفت و برخی از وزارتخانه ها از جمله
وزارتخانه های بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و آموزش عالی از جمله
پیشگامان به اجرا درآوردن این طرح بودند. تا جاییکه حتی طرح تفکیک کتاب
های درسی دانش آموزان دختر و پسر از یکدیگر نیز در دستور کار قرار گرفت. و<... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark