انتقام کشی از معترضان به صفار هرندی
Rooz Online
23-Nov-2009 (one comment)

خبرهای رسیده از دانشگاه گیلان حاکی است که حدود 20 نفر از دانشجویان
معترض به سخنرانی 17 آبان صفارهرندی به کمیته انضباطی دانشگاه احضار شده
اند. این در حالی است که همزمان، کمیته انضباطی دانشگاه گیلان مشغول تشکیل
پرونده برای دانشجویانی است که در راهپیمایی روز 13 آبان بازداشت شده اند.

حضور اخیر محمدحسین صفارهرندی در دانشگاه گیلان و
اعتراض دانشجویان به وی، از جمله اخباری بود در سطح رسانه های اینترنتی
بازتاب وسیعی داشت. میزان اعتراضات دانشجویان به صفار به حدی بود که او به
جای سخنرانی مشغول پاسخ گویی به اعتراضات دانشجویان شد و بعد از آن هم
سخنرانی وی نیمه تمام ماند.

این اعتراضات در دانشگاه گیلان البته بی سابقه نبود
و حدود یک ماه پیش از حضور صفارهرندی در همین دانشگاه گیلان، دانشجویان در
اعتراض به سخنرانی نظام الدین موسوی، سردبیرروزنامه جوان (نزدیک به ا... >>>

Shifteh Ansari

20 Gilan University students summoned

by Shifteh Ansari on

For those who doubt the courage of the students who stage protests at universities in Iran.


Share/Save/Bookmark