خواسته های بازماندگان پرونده قتل های زنجیره ای
BBC Persian
22-Nov-2009

خانم فروهر در گفت و گو با بی بی سی فارسی می گوید:"بی اعتنا به تمام
اعتراض ها پرونده را مختومه اعلام کردند و به این نتیجه رسیدیم که دستگاه
قضایی جمهوری اسلامی نمی خواهد وظیفه که بر عهده اش است را انجام دهد. سه
خانواده فروهر، مختاری و پوینده تقاضای تحقیق و بررسی از سوی کمیسیون حقوق
بشر سازمان ملل متحد کردند. این سازمان شماره ای دادند که این پرونده ثبت
شده، پرونده را برای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران برای پاسخگویی
فرستادند ولی تاکنون پاسخی از این دستگاه به این مجمع بین المللی داده
نشده است. "

با اینکه پرونده قتل های زنجیره ای به قتل پنج نفر از
روشنفکرانی که در این جریان ها قربانی شده بودند، رسیدگی می کرد، اما برخی
از کارشناسان با انتقاد از روند پیگیری پرونده، معتقد بودند که دقت کافی
در رسیدگی به این پرونده لحاظ نشده و اعلام داشتند که قتل ها تنها به پنج
مورد ذکر شد... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark