حسینیان رفیق فابریك سعید امامی بود
Javan Farda
22-Nov-2009

علی كردان در قسمتی از كتاب خاطراتش كه در شماره امروز روزنامه اعتماد چاپ شده است به موضوع ارتباط نزدیك روح الله حسینیان و سعید امامی و همچنین مدرك دكترای افتخاری خود پرداخته است .

وزیر كشور بركنار شده دولت نهم در رابطه با قتلهای زنجیره ای می نویسد: " ديدم آقاي فاکر، حسينيان، آقاي نکونام، آقاي توکلي، آقاي فدايي و آقاي زاکاني نشسته اند. آقاي فاکر شروع کرد به سوال کردن که شما به سعيد امامي کمک کردي؟ گفتم؛ رفيق فابريک سعيد امامي که اينجا نشسته. اين آقاي حسينيان رفيق فابريک
سعيد امامي. من به سعيد امامي کمک کردم؟ متاسفانه يا خوشبختانه من در تمام طول عمرم نه سعيد امامي را ديده ام، نه تلفني حرف زده ايم نه مکالمه يي و نه مکاتبه يي. گفت؛ در قتل هاي زنجيره يي شما کمک مالي کرديد. گفتم؛ آقاي فاکر اين حرف ها چيه مي زنيد؟"

وی همچنین در مورد مدرك دكترای خود از دانشگاه آكسفورد كه افشای آن موجب بركناری اش از سمت وزارت كشور ش... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark