برآمدن سپاه پاسداران در اقتصاد رانت خواری ايران
gooya news
19-Nov-2009

در بخش نخست اين نوشته شرح برآمدن سپاه پاسداران در سياست و اقتصاد کشور به ويژه پس از جنگ با عراق آورده شد. اما اين تازه آغاز کار بود. با آمدن احمدی نژاد هيج امتياز بزرگ اقتصادی و سياسی نبود که از دسترس پاسداران سرسخت به دور باشد. بخش دوم، يعنی نوشته حاضر، شرح همين خودکامگی و رانت خواری سپاه در اقتصاد است. فعاليت های اقتصادی سپاه پاسداران در دوران رياست جمهوری محمود احمدی نژاد. پيش از آن که محمود احمدی نژاد برآمده از سپاه رئيس جمهور شود، شهردار تهران بود و در اين سمت، شماری از پروژه‌های شهرداری را بدون مناقصه به شرکت‌های وابسته به اين نهاد نظامی سپرد ووقتی رئيس جمهور شد راه را برای دخالت و سلطه باز هم بيشتر سپاه پاسداران اقتصاد کشور گشود. در حقيقت اين سپاه بود که احمدی ‌نژاد را به قدرت رسانده بود و حالا به همين اعتبار قرادادهای بزرگی را که می ‌بايست با انجام مناقصه و با درنظر گرفتن صلاحيت‌های حرفه ای واگذار شوند بدون انجا... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark