زنان خود را بپوشانند!
RFI
18-Nov-2009

درحالیکه اخبار متعدد تجاوزهای گروهی به زنان و نوجوانان، این روزها به صحن مجلس نیز کشیده شده است، فرمانده نیروی انتظامی، سردار احمدی مقدم، در سخنان امروز خود، مشکلات امنیتی زنان را ناشی از ظاهر نامناسب آنان درجامعه دانست و نقش خانواده و خود زنان را در ناامنی اجتماعی مؤثر دانست.

از آنجا که یک مورد از این تجاوزها در روز 13 آبان، روز تظاهرات مردمی و تمرکز پلیس در مناطق راهپیمائی رخ داده بود، برخی از صاحبنظران سیاسی، غیبت نیروهای انتظامی را دلیل حادثه دانستند و به این ارگان هشدار دادند که بجای مبارزه با مردم معترض، به وظیفۀ اصلی خود، یعنی تأمین امنیت اجتماعی بپردازند. از این رو شاید بتوانیم اظهار نظر سردار احمدی مقدم را در ارتباط با این اعتراض ها بدانیم.

سعید مدنی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی، ارزیابی سردار مقدم را متأثر از کلیشۀ عقیدتی موجود در ایران می بیند و معتقد است بر اساس این دید، خانم ها مورد اتهام قرار می گی... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark