احتمال کنار آمدن رژیم با غرب؟
Iran Emrooz
18-Nov-2009 (2 comments)

تغییر موضع روسیه در برابر ایران به خصوص برای رژیم گران تمام خواهد شد. رژیم ایران در برابر فشار غرب تا حد زیادی به حمایت دیپلماتیک روسیه متکی بوده، و روسیه نیز تا کنون در موارد حساسی توانسته است غرب را از اقدامات حادتر علیه ایران باز دارد. روسیه و چین هر دو از انزوای دیپلماتیک رژیم ایران در جهان به نفع خود بهره‌رداری کرده‌اند و دست بازی در بهره‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی از ایران داشته‌اند. ولی نزدیکی رژیم ایران به روسیه، و به خصوص استقبال مقامات روسیه از محمود احمدی‌نژاد پس از انتخابات اخیر، به واکنش‌های ضد روسی شدیدی در داخل ایران منجر شده است، و شعارهای «مرگ بر روسیه» که در هفته‌های اخیر در تظاهرات جنبش سبز مطرح شد باید به گوش مقامات روسیه نیز رسیده باشد. این احساسات در نظرسنجی بخش فارسی خبرگزاری روسی ریانووستی نیز منعکس شده است ‌ جایی که بیش از 92 در سد از 1882 عمدتا ایرانی پاسخ دهنده نظر داده‌اند که چهره روسیه در ای... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark

 
Maryam Hojjat

Dr. Bagher Zadeh 's analysis

by Maryam Hojjat on

is very honest and true.  Thanks for posting.

Payandeh IRAN & Iranians 


IranFirst

Good job by People

by IranFirst on

By protesting and exposing the criminal occupiers of Iran (IRI), they will force the West, Russia and the civilized world to stay away from Antari and his gang and not make any deals that ensures the lasting of dictators