جوان کُشی در حکومت اسلامی
akhbar-rooz
16-Nov-2009 (5 comments)

جوان کُشی در حکومت اسلامی به شیوه ای روزمره تبدیل شده است. پیرسالاری اسلامی در ایران، دل تپنده و مغز اندیشمند و کارای جوانان ایران را در برابر کوبه های باتوم، و شلیک گلوله قرار داده است. کُشتن جوانان ایرانی، کُشتن ندا آقا سلطان در خیابان واحسان فتاحیان در زندان نه آغاز این شیوه بوده است و نه واپسین آن خواهد بود. اکنون که جوانان ایران برای کنارانداختن عبای اسلامی از روی میهن خود پای به خیابانها نهاده اند، روحانیون و پاسدارانشان برای کُشتن جان، شجاعت، اندیشه و خواست جوانان بسیج شده اند. حکومت اسلامی بر این باور است که نابودکردنِ جوانگرائی و نواندیشی در ایرانزمین تنها از راه حذف و ترساندنِ جوانان شدنی است. به این گونه که : شُماری را بکُش تا بقیه بترسند و به دخمه ی سکوت برگردند. امروز دیگر اندیشه و اراده ی نوگردانی در ایران تنها نزد روشنفکران و پیشگامان سیاسی نیست، نزد توده های وسیع زنان و مردان جوانی است که از چروکیدگی و تر... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark

 
Shah Ghollam

I thought

by Shah Ghollam on

Take your Islamic denials to some idiot ultra liberals who feel sorry for your many Muslim/terrorist causes

I thought I just did that by bringing it to you as the onboard fascist aparthied stunch supporter. 

----------------------- Awaiting Answer ------------------------------ 

Say, when will you tell fine young Iranians here about your religion? Don't you respect iranians enough to disclose that information or you are, much like Kashani and Fred (or onboard Zionists) ashamed of your religion?

--------------------------------------------------------------------------


IranFirst

Dear Gholam-e IRI

by IranFirst on

So, you are denying that IRI occupiers are killing Iranian youth !, I guess it must have been martians who killed Neda and all of the fine young Iranains on the streets. Take your Islamic denials to some idiot ultra liberals who feel sorry for your many Muslim/terrorist causes


Shah Ghollam

Iranlast, If you

by Shah Ghollam on

Kashani and Fred would ever disclose your religions to the respectful Iranian public here that you so much trying to attach yourselves to, the rest will be simply history!

So, what is your religion?


IranFirst

Dear Gholam-e IRI

by IranFirst on

This is an Iranian site, if you Arabs, or Palestinains have problems in the world or your lives please take it to your own site, and please don't ask for Money from Iran, we have enough problems with the savages thar are killing our young. One hair of Neda is worth million times more for Iranains than any Palestinain

thanks


Shah Ghollam

Mr. Iranlast

by Shah Ghollam on

I guess you have ignored much of the postings here about the Judaism at work in occupied terrirotires long before Iran becomes a thorn in your and other zionists eyes!