چرا پزشک بازداشتگاه کهریزک خودکشی کرد؟
Rooz Online / Bahram Rafiee
14-Nov-2009

درحالی که آمران کشتار و شکنجه بازداشت شدگان کهریزک با اعمال فشارهای سیاسی و مصونیت آهنین تاکنون از هرگونه پیگرد قضایی گریخته اند، روز گذشته برخی از وبسایت های اینترنتی از خودکشی پزشک بازداشتگاه کهریزک که در جریان رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در این بازداشتگاه مورد بازخواست قضایی قرار گرفته بود، خبردادند.

درهمین باره وبسایت اینترنتی نوروز خبر داد که "دکتر رامین پورارزجانی، که دوران خدمت سربازی خود را به عنوان پزشک در بازداشتگاه کهریزک سپری می کرد در پی اتفاقاتی که بعد از آشکار شدن وقایع بازداشتگاه کهریزک به وقوع پیوست، خودکشی کرده است."

این وبسایت اینترنتی وابسته به حزب مشارکت ایران اسلامی درباره علت خودکشی این پزشک جوان نیز خبرداده: "رامین پورارزجانی، پزشک 26 ساله، متهم می شود که در ماجرای شهادت زندانیان کهریزک مرتکب قصور پزشکی شده است و تهدید می گردد که پروانه پزشکی اش لغو و برای 5 سال راهی زندان خواهد شد."

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark