حذف یارانه‌ها و احتمال ناآرامی‌های گسترده در ایران
Deutsche Welle / Javad Taleie
29-Oct-2009 (one comment)

مجلس شورای اسلامی، بیمناک آن که اجرای شتابناک طرح هدفمندکردن یارانه‌ها بحرانی غیرقابل کنترل بیافریند، تصویب کرد که این طرح ظرف پنج سال به صورت تدریجی انجام شود. براساس پیشنهاد دولت احمدی‌نژاد، طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، می بایست ظرف ۲ تا ۳ سال به مرحله‌ی اجرا در می‌آمد. در چارچوب طرح تازه، یارانه‌ای که دولت تاکنون برای بسیاری از کالاهای مورد نیاز مردم می‌پردازد کاهش می‌یابد یا قطع می‌شود. در مقابل دولت متعهد می‌شود که یارانه‌ی نقدی در اختیار خانواده‌های کم درآمد قرار دهد تا بتوانند گران شدن کالاها را جبران کنند. اما به نظر کارشناسان، این یارانه‌ی نقدی نیز پایه‌های کارشناسی و علمی ندارد و می‌تواند به ضد خود تبدیل شود.

>>>
Shifteh Ansari

The real time bomb ticking on IRI turf

by Shifteh Ansari on

The idiots in Tehran have seen nothing yet!  If they are losing sleep over a bunch of young people's peaceful protests on the streets, wait until they see the angry older people join them and light up a fire under the idiots who have been running Iran (into the ground).    IRI's worst nightmares are about to happen from Astara to Zabol and from Mashad to Khorramshahr.  The imposed economic hardship caused by Iran's economic mismanagement will bring every single Iranian to the streets soon.  A fake president and a fake leader deserve nothing less.


Share/Save/Bookmark