آقای خامنه ای! لطفا" زنده بمانيد!
gooya.com / Babak Dad
21-Oct-2009

جناب آقای خامنه ای!

شايعه مرگ شما در هفته قبل در دنيا پيچيد که خبری بسيار ناگوار بود و هست!
خواهش می کنم دست کم مدتی ديگر زنده بمانيد. ما شما را زنده می خواهيم.
خيلی طول نمی کشد. سعی کنيد زنده بمانيد و بهار را و خروش سبز اين ملت را
ببينيد. خروشيدن سبز بهار از دل اين زمستان سياه، خروشی ديدنی است. بخصوص
برای شما که اسير عصر يخبندان هستيد و جمود و انجماد تمام وجود شريفتان را
فرا گرفته است! زنده بمانيد برای ديدن روزی که مردم شما را محاکمه کنند،
ولی طبق "قانون اساسی نوين" خود، شما را "اعدام نکنند"! آن روز خواهيد ديد
اين ملت، از استبداد سير شده، ولی خواهان مرگ هيچکس، حتی مرگ شخص شما که
سياه ترين استبداد و ديکتاتوری تاريخ ما را به نام خود رقم زده ايد،
نيستند. زنده بمانيد زيرا فردای کشوری که مردمش "سبزی زندگی" را بر سياه
انديشی ها و سياه کاری های شما و يارانتان جايگزين خوا... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark